Jansson Mark

Oskarshamn

Saltviks Hamn – havsnära tomter med bästa läget i Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun har i samarbete med Jansson Mark AB tagit fram en detaljplan för nya bostadstomter i Saltvik, 6km norr om Oskarshamns centrum. Området har fått namnet Saltviks Hamn och är vackert beläget på en udde vid havet och inkluderar de befintliga vägarna Ovädersleden, Kvarnviksvägen samt del av Domänvägen. Tomternas placering och utformning är i så stor utsträckning som möjligt anpassad till befintlig terräng för att bevara områdets naturvärden och skärgårdskaraktär. De kommer att säljas individuellt med VA framdraget och det är upp till köparen att välja vilken hustillverkare man föredrar.

Saltvik har med det korta avståndet till centrum och med sitt natursköna läge mycket höga boendekvalitéer. I området finns det en välskött småbåtshamn, ett häststall omgivet av hagmarker, vackra äldre ädellövträd i nyckelbiotopsmärkt natur samt goda möjligheter till bad och friluftsliv. Det kommer även att finnas möjlighet till att hyra en båtplats i småbåtshamnen för de nya bostadstomterna.

Ny villabebyggelse kommer att byggas ut i mindre individuella etapper. Först när en etapp är färdigutbyggd påbörjas nästa etapp. Kommunalt VA kommer att dras ut till området och de bostadskvarter som ligger längs med befintlig infrastruktur (Ovädersleden och Kvarnviksvägen) kommer att utgöra de första etapperna. För mer information vänligen se bilden ”Etapputbyggnad” nedan.

Tomterna har en storlek på mellan 1200 kvm upp till över 2000 kvm. Intentionen i planförslaget är att bevara den personliga karaktären som råder i området idag med huskroppar som skiljer sig sinsemellan i storlek och materialval. Planen föreskriver därför inga restriktioner avseende fasadmaterial och kulörer. Byggrätten kommer att vara 20% av fastighetsarean. Det betyder att man på en 1200 kvm stor tomt kan bygga ett 480 kvm stort hus med en byggnadshöjd på 5.5m om inga andra bygglovspliktiga komplementsbyggnader finns.

Detaljplanen för Saltviks Hamn antogs den 11 april 2016 och i filen ”Antagandehandling” nedan kan ni se de nya tomternas placering i området. Tomter i gul färg är nya bostadstomter och tomter i orange färg är befintliga bostadstomter.

Vill du få mer information samt anmäla ert intresse för en tomt eller en specifik etapp vänligen kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antagandehandling

Etapputbyggnad

Postadress

Box 7047
30007 HALMSTAD

Kontakta oss

  • Telefon: 035-17 30 17
  • Uthyrning: 035-17 30 47

Användarvillkor